261angkatan2003

 

NoNameStudent NumberBatch
1Michael Nevty Allan Lendo20514/IV-11/110/032003
2Fahmi Prihantoro, M.A.20192/IV-11/104/032003
3Muhammad Ishom, M.A.20445/IV-11/108/032003
4Linah Khairiyah Pary, M.A.20709/IV-11/115/032003
5Ruwandi, M.A.19985/IV-11/84/032003
6Nur Gamar Lamunte, M.A.20014/IV-11/88/032003
7Imam Malik, M.A.20329/IV-11/105/032003
8Mustaghfiroh Rahayu, M.A.20117/IV-11/101/032003
9Heriyah, M.A.20016/IV/11/89/032003
10Nasruddin, M.A.20189/IV-11/103/032003
11Burhanudin Sanusi, M.A.20038/IV-11/90/032003
12Muhtadi, M.A.20336/IV-11/106/032003
13Yance Zadrak Rumahuru, M.a.19987/IV-11/86/032003
14Eliasar Tomotius Chandra, M.A.19980/IV-11/83/032003
15Asliah Zainal, M.A.20045/IV-11/94/032003
16Muh. Hanif, M.A.20187/IV-11/102/032003
17Siti Hunainah, M.A.20013/IV-11/87/032003
18Mohammad Yusuf, M.A.20614/IV-11/113/032003
19Subakri, M.A20057/IV-11/98/032003
20Saipul Hamdi, M.A.20055/IV-11/96/032003
21Irawati Setiawan, M.A.20077/IV-11/99/032003
22I Gede Suwindia, M.A.20056/Iv-11/97/032003
23Zaenuddin, M.A.19986/IV-11/85/032003
24Syaugi, M.A.19959/IV-11/82/032003
25Ary Rahardjo, M.A.15699/IV-11/3/20032003
26Burhan Ali20116/IV-11/100/032003
27Akhmad Munir20041/IV-11/93/032003
28Imam Malik20329/IV-11/105/032003
29Ferry Muhammadsyah Siregar20024/IV-11/92/032003
30Zunly Nadia20039/IV-11/91/032003
31Abdulloh Fuadi20345/IV-11/107/032003