284angkatan2008

NoNameStudent NumberBatch
1Abdul Holik08/276518/PMU/56182008
2Agnes Megy Takaendengan08/275250/PMU/54382008
3Angie Olivia Wuysang08/274748/PMU/53992008
4Epul Saepulloh08/276515/PMU/56172008
5Erham Budi Wiranto08/276677/PMU/56492008
6Eka Farantina08/276064/PMU/55332008
7Lee Gregory08/274748PMU/53992008
8Hatib Abdul Kadir08/278504/PMU/58152008
9Hatim Gazali08/276321/PMU/56212008
10Jenne Jr Pieter08/278531/PMU/58152008
11Jimmy Marcos Immanuel08/276918/PMU/56592008
12Karlina Maizida08/276061/PMU/55322008
13Muchlisin08/276524/PMU/56222008
14Mustaqim Pabbajah08/276520/PMU/56202008
15R. Vibekehh N. Bat-og08/275690/PMU/54972008
16Suranto08/276525/PMU/56232008
17Saiful Hakam08/276916/PMU/56582008
18Ujang Maman08/276519/PMU/56192008
19Vanny Suitela08/276678/PMU/50502008
20Yuyun Sri Wahyuni08/276919/PMU/56402008
21Emy Rubi Astuti12340002008