Mahasiswa Angkatan 2015

NoNamaNIMAngkatan
1Ali Ja'far15/389528/PMU/084872015
2
Asep Saepudin S15/389532/PMU/084912015
3Deva Alvina Sebayang15/389533/PMU/084922015
4Elisabeth Ester P15/389535/PMU/084942015
5Fahrurrazi15/389536/PMU/084952015
6Ferry Goodman P.P15/389537/PMU/084962015
7Ivon Obetnego Olang15/389541/PMU/085002015
8Linda Sari Zuarnum15/389542/PMU/085012015
9M. Rizal Abdi15/389545/PMU/085042015
10Mochammad Maola N.G.15/389548/PMU/085072015
11Muhammad Saifullah R15/389549/PMU/085082015
12Muhammad Sandi R15/389550/PMU/085092015
13Nidaul Hasanah M15/389553/PMU/085122015
14Radika Momot M15/389555/PMU/085142015
15Taufiqurrohim15/389558/PMU/085172015
16Sari Oktafiana15/390465/PMU/087412015
17Meta Ose Magaretha15/391259/PMU/087532015